Nkwanhyia: Nipa Num na ahwere wɔn nkwa wɔ Kumasi ne Nkran kwantenpɔn no so

Nipa num na ahwere won nkwa ɛwɔ nkwanhyia esii y3 wɔ Omenako a ɛbɛn Suhum wɔ Kumasi ne ɛnkran kwantenpɔn no so.

Saa Nipa num yi, na ɔmo te Hyundai H 100 bɔso (bus) mu a na ɔmo etu kwan efiri Nkawkaw de ɛkɔ Nkran (Accra)

Na deɛ enam so maa saa nkwanhyia yi sii yi ɛne sɛ, abra b ɔso kitiwa (mimibus) a na efiri Nkawkaw ɛba no duru Omenako no, oyi faa ɛhyɛn (vehicle) a na edi nanim no ho wɔabra, wanhwɛ bebiara.

Ɛbaa no saa no, ɔne kai kɛseɛ a yɛfrɛ no trailer truck a ne registration number ɛyɛ GN 6885-20 de kɔsii ɛnii a ɛnam so de oyene yi ɛbaayɛ.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *